A 64
WASSERBILLIG - TRIERWEILER - TRIER - Schweich
   
   
    Meulenwaldautobahn: Trier-Ost - AD Trier
     
     
    E 44: Grenze (L) - Trier-Ost  
   
   
    Luxembourg
     
    A 1
     
1     0,0
]
    [ - Sauertalbrücke  1195 m   Bundesgrenze Sauertalbrücke L-D
          3
2     (3)   - KONZ ?
         
      6,6 P*   P* 6 Markusberg / Sauertal
       
3     8,8 - TRIER
         
        ] #   [ 5 Biewertalbrücke  510 m  
             
4     13,7         P - TRIER - OST   Dicke Buche <  Trier A 64a
       
      ]   [ 5 Kylltalbrücke
         
5       - TRIER - NORD ?
       
      ]   [ 2 Quintbachtalbrücke
       
6       - SCHWEICH - WEST ?
        2
7        
 
  - SCHWEICH - OST ?
            0,2
7        
 
    - DREIECK TRIER <  Saarbrücken A 1 Daun  >