A 64
WASSERBILLIG - TRIERWEILER - TRIER - SCHWEICH
   
   
    Meulenwaldautobahn: Trier-Ost - AD Trier
     
     
    E 44: Grenze (L) - Trier-Ost  
   
   
    Luxembourg
     
    A 1
     
1     0,0
]
    [ - Sauertalbrücke  1195 m   Bundesgrenze Sauertalbrücke L-D
          3
2     (3)   - KONZ ?   (WB)
         
      6,6 P*   P* 6 Markusberg / Sauertal
       
3     8,8 - TRIER
         
        ] ~   [ 5 Biewertalbrücke  510 m  
             
4     13,7   P     P - TRIER - OST   Dicke Buche  
      * ~ ~ *
      *] ~ ~ [* 5 Kylltalbrücke
      * ~ ~ *  
5     * ~ ~ * - TRIER - NORD ?
      * ~ ~ *
      *] ~ ~ [* 2 Quintbachtalbrücke
      * ~ ~ *
6     ~ ~ - SCHWEICH - WEST ?
      ~ ~ 2
7        
~
  - SCHWEICH - OST ?
        ~   0,2
7        
 
    - DREIECK TRIER <  Saarbrücken A 1 Daun  >